Soutěž skončila.

EU

Pravidla soutěže

Každá soutěž má svá pravidla. Snažili jsme se je zkrátit na minimum, ale některá z nich jsme prostě nemohli vynechat. Pravidla tu jsou hlavně pro vás a pro férovou soutěž. Snad vás pouhých 38 bodů neodradí od čtení.

Pravidla soutěže Vyfoť projekt

Základní informace

 1. Fotografickou soutěž „Vyfoť projekt“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „vyhlašovatel“), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor publicity EU. Účelem soutěže je zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci finančních prostředků čerpaných z evropských fondů.
 2. Soutěž probíhá od 20. 6. do 28. 8. 2016.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen ČR) a s platnou adresou pro doručování na území ČR (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora – Ministerstva pro místní rozvoj ČR a technického realizátora soutěže.
 5. V případě, že se výhercem stane osoba uvedená v bodě 4, cena se výherci neodevzdá a bude předána dalšímu kandidátovi v pořadí.

Zapojení do soutěže

 1. Přihlášení do soutěže probíhá formou registračního formuláře, který se nachází na internetových stránkách soutěže www.vyfotprojekt.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“).
 2. Fotografie do soutěže se vkládají prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, pomocí kterého soutěžící vytvoří soutěžní fotoalbum.
 3. Do soutěže budou zařazena soutěžní fotoalba obsahující fotografie tematicky související s realizovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie nacházejícími se na území České republiky.
 4. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní fotoalba obsahující fotografie s lascivními, zesměšňujícími a urážlivými prvky, nebo fotografie nesouvisející se soutěží.
 5. Do soutěže dále nebudou zahrnuty fotografie nebo printscreeny webových stránek, log ani reklamy příjemce dotace pokud tyto nejsou hlavním předmětem podpory fondů Evropské unie. Fotografie cedule/fyzického banneru/pamětní desky informující o poskytnutí dotace z fondů EU je akceptovatelná.
 6. Fotografie použité v předchozích ročnících nejsou akceptovatelné. Soutěžící, který takovou fotografii nahraje, bude ze soutěže vyřazen.
 7. Fotografie musí být v souladu s pravidly soutěže.
 8. Jedno fotoalbum může obsahovat maximálně 3 fotografie, přičemž maximální velikost  každé fotografie je 10 MB.
 9. Jeden soutěžící může přihlásit více fotoalb různých projektů.
 10. Jeden soutěžící může přihlásit právě jedno album k jednomu projektu. V případě, že soutěžící přihlásí do soutěže více alb s totožným motivem (objektem), bude do soutěže zařazeno pouze jedno z nich, a to první album zachycující tento motiv (objekt).
 11. Každé fotoalbum musí obsahovat popisné údaje umožňující identifikaci fotografovaného projektu. Tyto údaje se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře.
 12. Fotoalbum může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografií, který musí být na vyžádání schopen zaslat jejich originál.

Hodnocení fotografií a losovaní o ceny

 1. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba (tedy nejvýše tři fotky). Celé fotoalbum může být hodnoceno na základě jedné, dle mínění hodnotitelů skutečně vydařené fotografie, nebo na základě všech fotografií ve fotoalbu.
 2. Soutěžící v kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka souhlasí, že na vyžádání zašle organizátorovi soutěže originální fotografie v tiskové kvalitě v minimální velikosti 5 MPx.
 3. Přihlášení soutěžící se svými fotoalby automaticky účastní soutěže v hlavní soutěžní kategorii „Nejtalentovanější fotograf/ka“ a vedlejší kategorii „Nejaktivnější fotograf/ka“, pokud při nahrávání nezruší zaškrtnutí v těchto kategoriích. Při nahrávání jsou tyto 2 kategorie automaticky zaškrtnuty.
 4. Přihlášení soutěžící se se svými fotoalby účastní soutěže ve vedlejší soutěžní kategorii „Foto před a po“ v případě, že při nahrávání, případně editaci, alba/ fotografií zaškrtnou pole kategorie „Foto před a po“. Album zároveň musí splňovat podmínku této kategorie.
 5. Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu cenu v rámci všech tří kategorií, tj. „Nejtalentovanější fotograf/ka“, „Nejaktivnější fotograf/ka“ a „Foto před a po“ s tím, že bude upřednostněn v té kategorii, ve které získal nejlepší pozici v rámci hodnocení. Toto pravidlo se nevztahuje na vítěze losování o ceny. Pokud se soutěžící umístí na stejné pozici ve dvou nebo třech kategoriích, obdrží cenu primárně v kategorii „Nejtalentovanější fotograf/ka“, dále pak „Nejaktivnější fotograf/ka“.
 6. Přihlášení soutěžící jsou se svými fotoalby automaticky zařazeni do průběžného losování o ceny, které bude probíhat po celou dobu trvání soutěže. Losování probíhá 1x týdně. Do losování jsou zařazeni ti soutěžící, kteří v daném týdnu zaslali minimálně jedno nové album s jednou nebo více fotografiemi. To znamená, že osudí je po každém losování prázdné a šance na výhru neklesá.
 7. Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže.
 8. O vítězích v soutěžních kategoriích „Nejtalentovanější fotograf/ka“ a „Foto před a po“ rozhodne odborná porota vyhlašovatele.
 9. Vítězi soutěžní kategorie „Nejaktivnější fotograf/ka“ se stanou soutěžící, kteří během trvání soutěže zveřejní nejvíce platných soutěžních fotoalb.
 10. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 11. Vyhlášení vítězů proběhne po ukončení soutěže. Termín vyhlášení vítězů bude upřesněn organizátorem soutěže nejpozději do 30. 9. 2016.
 12. Vítězové soutěže a vylosovaní výherci budou vyrozuměni na přihlašovací e-mailovou adresu daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Pokud vítězové soutěže, případně vylosovaní výherci, neodpoví na e-mail s vyrozuměním o výhře do 14 dnů ode dne odeslaní, budou ze soutěže vyřazeni a cena bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 13. Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů a posledního losování soutěže.
 14. Seznam vítězů a vylosovaných výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže.
 15. V případě reklamace výhry může být soutěžícímu předána cena v obdobné hodnotě, jakou měla reklamovaná výhra.
 16. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.

Několik obecných vět na závěr

 1. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 2. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže, vyfotografovaných projektů a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
 3. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
 4. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 5. Autor se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.